java高级程序员面试题之算出2的29次方内的所有完全数

2013-04-21 06:30:01 阅读( 142 )

2642人 收藏本页

标签:Java面试题

for (int i = 1; i < ((2 << 29) – 1); i++) {
int a = 0;
for (int j = 1; j < i; j++) {
if (i % j == 0) {
a += j;// a = a + j;
}
}
if (a == i) {
System.out.println(“i= ” + i);
}
}

来自IT公司面试手册

下一篇:java读取xml文档

上一篇:Java代码计算三角形的周长和面积

亲~ 如果您有更好的答案 可在评论区发表您独到的见解。

您想查看更多的信息: 面试题